Regilamin korzystania z platformy Orbico.pl

regulamin-platformy

1. Zawartość

1.1. Witamy na platformie www.orbico.pl. Platforma jest przeznaczona dla obecnych klientów biznesowych Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polska NIP: 6462526337, REGON: 277632751, którzy mogą korzystać z Platformy w celu zamawiania produktów oferowanych przez Orbico. Orbico jest właścicielem domeny orbico.pl i właścicielem Platformy oraz sprzedawcą produktów oferowanych na Platformie. Sprzedaż prowadzona za pośrednictwem Platformy ma charakter wyłącznie hurtowy. 

1.2. Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Platformy i ma zastosowanie do wszelkiej sprzedaży produktów zamówionych za pośrednictwem Platformy. Regulamin stanowi wiążącą umowę między Użytkownikiem a Orbico. Rejestrując się na Platformie i każdorazowo logując się do Platformy, Użytkownik akceptuje i zgadza się z Regulaminem.

1.3. Regulamin ma zastosowanie od daty jego publikacji 31.05.2021. Użytkownik jest związany Regulaminem w chwili, gdy wyraźnie go zaakceptował lub korzysta z Platformy. Orbico może jednostronnie zmienić Regulamin w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce zaakceptować zmienionego Regulaminu, Orbico może ograniczyć lub odmówić Użytkownikowi dostępu do Platformy. Dalsze korzystanie z Platformy oznacza, że Użytkownik zgadza się z Regulaminem.

1.4. Warunkiem rejestracji nowego klienta na Platformie jest zaakceptowanie przez niego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe. Użytkownik, będący nowym klientem biznesowym Orbico, składając zamówienia za pośrednictwem Platformy akceptuje warunki określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, o ile odrębna umowa zawarta pomiędzy klientem a Orbico nie stanowi inaczej. Ogólne Warunki Sprzedaży są stale dostępne pod adresem: www.orbico.com/pl/OWS-ORBICO-Sp.z.o.o..pdf, w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, poprzez możliwość pobrania i zapisania na dowolnym nośniku. 

1.5.Prywatność Użytkowników jest omówiona w naszej Polityce Prywatności link.

2. Wstęp

2.1. Podczas zakładania konta na Platformie Użytkownik proszony jest o podanie danych potwierdzających jego relację z Orbico, które są następnie weryfikowane przez Orbico. Tylko jeśli podane dane odpowiadają danym w systemach Orbico, Użytkownik może kontynuować proces rejestracji. Konto jest tworzone jednorazowo, gdy Użytkownik poprawnie aktywuje link aktywacyjny przesłany na podany przez niego adres e-mail.

2.2. Jeżeli dane podane przez Użytkownika w procesie rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik powinien zaktualizować swoje konto w celu odzwierciedlenia zmian. Użytkownik może to zrobić za pośrednictwem strony „Moje konto” na Platformie.

2.3. Użytkownik powinien chronić dane logowania do swojego konta Użytkownika. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane w ramach swojego konta i ujawni dane do logowania tylko tym osobom, które mają prawo do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika w ramach Platformy. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Orbico, jeśli podejrzewa nieautoryzowane użycie swojego konta lub przejęcie hasła.

2.4. Użytkownik (Płatnik) może tworzyć subkonta (Odbiorców), aby umożliwić większej liczbie osób w organizacji Użytkownika dostęp do Platformy. Jednak subkonta (Odbiorcy) mają ograniczony zakres czynności, które mogą wykonywać na Platformie niezależnie od Płatnika (mogą odbierać dostawy, ale nie mogą samodzielnie zamawiać i opłacać). Podczas dodawania subkont (Odbiorców), Użytkownik musi upewnić się, że odbiorcy wysyłki są poinformowani i wyrażają zgodę na dodanie ich do Platformy. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie działania w ramach dowolnego utworzonego przez siebie subkonta. Użytkownik może również zablokować takie subkonta lub je usunąć. Użytkownik zarządza swoimi subkontami poprzez stronę „Moje konto”, podstronę „Moje subkonta” na Platformie.

2.5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto. Orbico może tymczasowo zawiesić dostęp do dowolnego konta lub usunąć dowolne konto (a) w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub (b) w przypadku, gdy Użytkownik przekroczył swój limit kredytowy lub nie uregulował zaległych należności wobec Orbico lub (c) w przypadku podjęcia przez Orbico decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Platformy. Wszelkie działania podjęte przed usunięciem konta pozostają ważne.

3.Twoje konto

3.1. Przy użyciu konta Użytkownik może składać zamówienia na produkty oferowane za pośrednictwem Platformy. Zdjęcia i opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i są przeznaczone dla klientów już zaznajomionych z produktami. Jeśli Użytkownik chce dowiedzieć się więcej o produkcie, powinien skontaktować się z przedstawicielem Orbico.

3.2. Produkty wybiera się poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”. Zamówienie składa się poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”. Użytkownik może składać zamówienia tylko do wyczerpania swojego limitu kredytowego. Orbico ustala limit kredytowy i może go zmienić w dowolnym momencie. Użytkownik może składać zamówienia tylko wtedy, gdy zamówienie osiągnie minimalną wartość zamówienia. Jeśli zamówienie zostało pomyślnie złożone, pojawi się strona z podziękowaniem, podsumowaniem zamówienia i numerem zamówienia eb2b. Użytkownik nie może anulować takiego zamówienia.

3.3. Orbico może odrzucić każde zamówienie w szczególności w przypadku niedostępności zamówionych produktów, przekroczenia limitu kredytowego lub istniejącego opóźnienia w płatności za bieżące zobowiązania Użytkownika względem Orbico. Orbico przyjmuje zamówienie, o czym informuje Użytkownika, za pośrednictwem oddzielnej wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w koncie Użytkownika. Pomyślnie złożone zamówienie, zostaje przyjęte do realizacji, zgodnie z wybraną przez Użytkownika datą dostawy, może jednak zostać anulowane w przypadku braku towaru, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej zapisany na koncie Użytkownika.

3.4. Warunki handlowe Orbico (patrz OWS) mają zastosowanie do każdej sprzedaży, w tym sprzedaży produktów za pośrednictwem Platformy. 

4. Faktury

4.1. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na Platformie jest równoznaczne ze złożeniem przez tego Użytkownika oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na stosowanie faktur elektronicznych, zarówno faktur VAT, jak i faktur korygujących i duplikatów faktur. 

4.2. Faktury elektroniczne będą wysyłane na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji na Platformie. Zmiany adresu e-mali, na który mają być udostępniane faktury elektroniczne, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić do działu obsługi klienta Platformy na adres e-mail wskazany w zakładce „Kontakt”. W przypadku braku powiadomienia Orbico o zmianie adresu e-mail, faktury uważa się za skutecznie doręczone po wysłaniu ich na ostatni znany adres e-mail Użytkownika.

4.3. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie zgłoszenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej dokonanego przez Użytkownika do działu obsługi klienta Platformy, na adres e-mail wskazany w zakładce „Kontakt”. Ponowna aktywacja usługi e-faktura wymaga złożenia nowej „Zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej” w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.

5. Formy płatności 

5.1. Płatność za zamówienia złożone za pośrednictwem Platformy może zostać dokonana w następujących formach:
       5.1.1. faktura z odroczonym terminem płatności; 
       5.1.2. przedpłata; 
       5.1.3. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU, - obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

6. Korzystanie z Platformy

6.1. Użytkownikowi nie wolno (a) korzystać z Platformy w sposób, który uniemożliwia lub utrudnia jakiemukolwiek innemu Użytkownikowi dostęp do Platformy lub korzystanie z niej, ani (b) dokonywać jakichkolwiek zmian w projekcie lub działaniu Platformy.

6.2. Orbico nie gwarantuje, że Platforma będzie dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ani że wszystkie jej funkcje będą dostępne lub będą działać prawidłowo.

7. Prawa własności intelektualnej

7.1. Orbico ma prawa do wszelkich treści udostępnianych Użytkownikom na Platformie, w tym do znaków towarowych Orbico, zdjęć produktów, logo, ikon przycisków i tym podobnych.

7.2. Opisy produktów, ceny, promocje i inne warunki sprzedaży dostępne na Platformie mają charakter poufny i są dostępne wyłącznie dla Użytkowników. Użytkownik nie może ich kopiować ani publikować.

8. Siła wyższa i ograniczenia odpowiedzialności

8.1. Orbico nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań jako operatora Platformy wynikające z nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą Orbico, których nie można uniknąć w rozsądny sposób (siła wyższa), w szczególności awarii telekomunikacyjnych, pożarów, powodzi, ograniczeń epidemicznych itp.

8.2. Odpowiedzialność Orbico jako operatora Platformy jest, w zakresie dozwolonym przez prawo, ograniczona do rzeczywistych szkód.

9. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów.

9.1. Do niniejszego Regulaminu będzie miało zastosowanie prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Polsce.

9.2. Wszelkie ogólne warunki, regulacje lub inne podobne instrumenty prawne wdrożone przez Użytkownika są wyraźnie wyłączone z stosowania.

9.3. W przypadku transakcji transgranicznych wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

kompozycja zabawek gwarantowany rabat CTA

Gwarantowany rabat na dobry start

Skontaktuj się z nami aby otrzymać ofertę najbardziej pasującą do Twoich potrzeb.
Zarejestruj się na naszej platformie już teraz! 

Wiadomości rynkowe

klocki drewniane artykuł orbico zabawki

Jak wybieramy naszą ofertę? Sprawdź trendy.

grafika dystrybutor zabawek artykuł orbico zabawki

Dlaczego warto kupować u Dystrybutora?

dziewczynka z misiem artykuł orbico zabawki

Perspektywy rynku zabawek w 2023 r.


Nasze marki

Jeśli zastanawiasz się, gdzie kupić zabawki hurtowo a żadna hurtownia z zabawkami nie jest dla Ciebie wystarczająco dobra, to trafiłeś w dobre miejsce. Na platformie Orbico.pl znajdziesz przeszło 120 światowych marek czołowych producentów oraz 7 kategorii produktowych wraz z szeroką ofertą 4500 artykułów z możliwością złożenia zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu w dowolnym dla Ciebie miejscu i czasie.

nasze marki logo Miracolous
nasze marki logo Frozen
nasze marki logo Bing
nasze marki logo KookyLoos
nasze marki logo Tracers
nasze marki logo Pokemon
nasze marki logo StarWars
nasze marki logo SuperMario
nasze marki logo Cocomelon
nasze marki logo Spidey
nasze marki logo MakeItReal
nasze marki logo BrawlStars
nasze marki logo Princesses
nasze marki logo Minnie
nasze marki logo NationalGeographic
nasze marki logo Sonic
nasze marki logo MojiPops
nasze marki logo Squish
nasze marki logo SuperThings