Dystrybutor zabawek Orbico Sp. z o.o. Prosimy o zalogowanie do systemu w celu składania zamówień. Logowanie do systemu
Pokaż menu

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.   Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego dokumentu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:

1.1.1.     Sprzedawca – ORBICO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046562, posiadająca: NIP 6462526337, REGON 27763275100000.

1.1.2.    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, uprawniona do nabywania w oparciu o umowę sprzedaży towarów z Oferty handlowej Sprzedawcy z wykorzystaniem Kanałów sprzedaży Sklepu internetowego, bezpośrednio w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej lub zawodowej,

1.1.3.     Sklep internetowy – serwis internetowy w postaci sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem strony internetowej  http://www.navoorbico.toys.pl/

umożliwiający za jego pośrednictwem nabywanie przez Kupujących towarów z Oferty handlowej Sprzedawcy, pod warunkiem uprzedniej rejestracji Kupujących w tymże serwisie,

1.1.4.    Konto użytkownika – funkcjonalność Sklepu internetowego, obejmująca Kanał Sprzedaży umożliwiający dokonywanie zakupów towarów z Oferty handlowej, dostęp do historii zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, podgląd realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostęp do danych Kupującego podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

1.1.5.     Kanały Sprzedaży – akceptowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego sposoby zamawiania przez Kupującego towarów z Oferty handlowej oraz weryfikacji realizacji zamówienia, oparte na konkretnych środkach technicznych i formach komunikacji, obejmujące:

1.1.5.1.      kanały internetowe:

□        konto użytkownika,

□        pocztę elektroniczną dostępną pod adresem: bok.toys.no.pl@orbico.com,

1.1.5.2.      kanały osobowe:

□        przedstawiciel handlowy Sprzedawcy, którego wiarygodność Kupujący może zweryfikować w Sklepie internetowym w zakładce kontakt lub za pośrednictwem numeru telefonicznego serwisu sprzedażowego.

1.1.6.    Oferta handlowa – ogół towarów oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży na rzecz Kupujących, możliwych do nabycia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.1.7.     Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.1.8.    Dropshipping – usługa zdefiniowana i świadczona zgodnie z Regulaminem Dropshipping dostępnym pod adresem https://toys.orbico.pl/regulamin-dropshipping.html

 

 1.1.9.    Ogólne Warunki Sprzedaży – niniejszy dokument, stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, określający postanowienia ramowej umowy o współpracy Kupującego i Sprzedawcy w zakresie nabywania towarów z Oferty handlowej przy użyciu Kanałów Sprzedaży w ramach Sklepu internetowego;

1.1.10. Szczególne Warunki Sprzedaży – zasady i warunki współpracy handlowej Kupującego i Sprzedawcy wprowadzające w sposób wyraźny (a nie dorozumiany) zmiany i uzupełnienia w stosunku do zasad i warunków współpracy określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży,  utrwalone w formie pisemnej zwykłej, w formie korespondencji elektronicznej lub w formie regulaminów umieszczonych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, obejmujące w szczególności: Regulamin Dropshippingu, regulaminy akcji promocyjnych, regulaminy wyprzedaży, indywidualnie uzgodnione i obustronnie zaakceptowane przez Kupującego i Sprzedawcę warunki realizacji danego zamówienia.

1.2.   Każda umowa sprzedaży zawierana z wykorzystaniem któregokolwiek z Kanałów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym podlega zasadom i warunkom współpracy handlowej określonym w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, chyba że w odniesieniu do danej kategorii umów zastosowanie mają Szczególne Warunki Sprzedaży, wówczas Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się w zakresie nieuregulowanym w Szczególnych Warunkach Sprzedaży.

1.3.   Kupujący dokonując zakupu towarów z Oferty handlowej z wykorzystaniem Kanałów sprzedaży oświadcza, że:

1.3.1.     zakupu tychże towarów dokonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a nie jako konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

1.3.2.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

1.3.3.     zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub/i Szczególnymi Warunkami Sprzedaży i akceptuje je w całości, bez zastrzeżeń,

1.3.4.     zna warunki techniczno-organizacyjne dostępu do Sklepu internetowego (określone w pkt 1.8 – 1.9) i przejmuje pełną odpowiedzialność za korzystanie ze Sklepu internetowego z naruszeniem tychże warunków, w tym za skutki takiego korzystania ze Sklepu internetowego.

1.4.   Dokonywanie zakupu towarów z Oferty handlowej z wykorzystaniem Kanałów sprzedaży wymaga uprzedniego założenia przez Kupującego Konta użytkownika w Sklepie internetowym.

1.5.   Kupujący jest zarazem uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów innych niż związane bezpośrednio z nabywaniem przez Kupującego towarów z Oferty handlowej.

1.6.   Kupujący zobowiązany jest powstrzymywać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności zobowiązany jest powstrzymywać się od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne.

1.7.   Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza swą odpowiedzialność za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane:

1.7.1.     okolicznościami przez niego niezawinionymi, w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem spełniania przez Klienta warunków technicznych dostępu do Sklepu internetowego,

1.7.2.    potrzebą przeprowadzenia w odniesieniu do internetowych Kanałów Sprzedaży prac konserwacyjnych, aktualizacyjnych, w tym rozbudowy funkcjonalności Sklepu internetowego.

1.8.   Dostęp do Sklepu internetowego wymaga spełnienia przez Kupującego następujących warunków techniczno-organizacyjnych:

1.8.1.    komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym, spełniający wymagania stawiane dla prawidłowego funkcjonowania danego systemu operacyjnego,

1.8.2.    dostęp do Internetu, z zaznaczeniem, iż w niektórych przypadkach poszczególni dostawcy usług dostępu do Internetu mogą pobierać opłaty za taki dostęp,

1.8.3.    aktualna stabilna wersja przeglądarki internetowej (rekomendowane: Mozilla Firefox, Microsfot Internet Explorer, Google Chrome).

1.8.4.    zabezpieczenie oprogramowania wykorzystywanego do dostępu do Sklepu internetowego przed działaniem szkodliwego oprogramowania jak na przykład wirusy, konie trojańskie, a także zabezpieczenie oprogramowania wykorzystywanego do dostępu do Sklepu internetowego przed niedozwolonym dostępem osób trzecich np. poprzez stosowanie rozwiązań typu firewall.

1.9.   Kupujący zobowiązany jest na bieżąco aktualizować wykorzystywane przez niego oprogramowanie, w tym system operacyjny, a w razie zmiany warunków techniczno-organizacyjnych dostępu do Sklepu internetowego dostosować posiadane oprogramowanie do aktualnych warunków.

 

2. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

2.1.   Rejestracja w Sklepie internetowym polega na wprowadzeniu wymaganych danych do odpowiednich pól formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://toys.orbico.pl logowanie, a jej pomyślne przeprowadzenie skutkuje założeniem Konta użytkownika i nabyciem statusu Kupującego przez podmiot, którego dane jako Kupującego zostały podane w trakcie rejestracji. Rejestracja jest dokonana pomyślnie w przypadku aktywacji Konta użytkownika, która następuje:

2.1.1.    poprzez przejście przez osobę dokonującą rejestracji do strony internetowej wskazanej w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w formularzu rejestracji, lub

2.1.2.    poprzez oznaczenie Konta użytkownika jako „aktywne” przez Sprzedawcę i przesłanie wiadomości e-mail przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w formularzu rejestracji z potwierdzeniem aktywacji konta.

2.2.  Z założeniem Konta użytkownika wiąże się obowiązek podania następujących danych: brzmienie firmy (nazwy) Kupującego, oznaczenie adresu miejsca zamieszkania Kupującego, będącego osobą fizyczną, a w przypadku pozostałych Kupujących ich adresu siedziby, oznaczenie co najmniej jednego adresu dostawy Kupującego, oznaczenie adresu pocztowego do kontaktu z Kupującym, oznaczenie numeru identyfikacji podatkowej NIP przypisanego do Kupującego, oznaczenie numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej do kontaktu z Kupującym.

2.3.   Osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest w trakcie rejestracji podać dane poprawne, zgodne ze stanem rzeczywistym, odnoszące się do rejestrowanego Kupującego (zakaz podszywania się pod podmioty trzecie), oraz kompletne.

2.4.  Sprzedawca uprawniony jest do weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym w szczególności poprzez zwrócenie się do podmiotu, który ma nabyć status Kupującego o okazanie kopii dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania lub adres siedziby – w przypadku poprawnej weryfikacji tożsamości przesłana kopia dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania zostanie trwale zniszczona.

2.5.   Sprzedawca uprawniony jest do weryfikacji istnienia woli założenia Konta użytkownika przez podmiot, który ma nabyć status Kupującego w szczególności poprzez zwrócenie się do tego podmiotu o potwierdzenie woli założenia Konta użytkownika na piśmie z okazaniem stosownych pełnomocnictw, w przypadku złożenia oświadczenia przez pełnomocnika.

2.6.  W ramach Konta użytkownika Kupujący ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych w zakresie oznaczenia adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, adresu pocztowego do kontaktu z Kupującym, numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej do kontaktu z Kupującym, celem ich aktualizacji lub dodawania nowych informacji. Zmiana danych podanych przez Kupującego innych niż wskazane w zdaniu poprzednim, a także zmiana wszelkich danych podanych przez Kupującego po zamknięciu lub zawieszeniu Konta użytkownika dokonywana jest przez Sprzedawcę po pozytywnej weryfikacji poprawności nowowskazywanych danych.

2.7.   Podanie adresu zamieszkania Kupujących, będących osobami fizycznymi, jest dobrowolne, lecz jednocześnie konieczne dla rejestracji i założenia Konta użytkownika, a tym samym dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Gromadzenie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, niezbędne jest na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedawcę związanych z umowami sprzedaży zawieranymi z wykorzystaniem Sklepu internetowego, a Sprzedawca zobowiązuje się wspomniane dane zabezpieczyć zgodnie z wymogami prawa oraz wykorzystywać wyłącznie w podanym celu, przekazując je wyłącznie podmiotom, którym powierzy dochodzenie roszczeń, na co Kupujący wyraża zgodę.

2.8.  Udostępnianie Konta użytkownika podmiotom trzecim jest zabronione.

2.9.  Kupujący zobowiązuje się zagwarantować bezpieczeństwo danych umożliwiających dostęp do Konta użytkownika i Kanałów Sprzedaży, w szczególności poprzez ochronę danych logowania do Konta użytkownika, poczty elektronicznej przeznaczonej do kontaktu z nim oraz zapewnienie dostępu do każdego z Kanałów Sprzedaży wyłącznie przez osoby, które uprawnione są do składania w imieniu i na rzecz Kupującego oświadczeń woli, w szczególności dotyczących składania i realizacji zamówień.

2.10.     Kupujący oświadcza i potwierdza, iż osoba kontaktująca się ze Sprzedawcą z wykorzystaniem danych kontaktowych uwidocznionych na Koncie użytkownika jest uprawniona do działania w imieniu i na rzecz Kupującego, w szczególności ze skutkami dla Kupującego uprawniona jest: składać zamówienia w Sklepie internetowym, ustalać i akceptować Szczególne Warunki Sprzedaży, uznawać istnienie zadłużenia Kupującego wobec Sprzedawcy z tytułu sprzedanych towarów.

2.11.      Likwidacja (zamknięcie) lub czasowa dezaktywacja (zawieszenie) Konta użytkownika w Sklepie internetowym może nastąpić na wniosek Kupującego lub w oparciu o decyzję Sprzedawcy w myśl pkt 2.12.

2.12.     Sprzedawca zastrzega sobie prawdo do likwidacji lub czasowej dezaktywacji Konta użytkownika, jeżeli stwierdzi naruszenie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży lub Szczególnych Warunków Sprzedaży. Czasowa dezaktywacja Konta użytkownika oznacza, iż Kupujący nie może za pośrednictwem Kanałów Sprzedaży składać nowych zamówień ani modyfikować już złożonych, przy czym czasowa dezaktywacja Konta użytkownika dokonywana jest na czas wskazany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail lub rozmowie telefonicznej, skierowanych z użyciem danych kontaktowych Kupującego dostępnych w Koncie użytkownika. Likwidacja Konta użytkownika oznacza całkowite pozbawienie Kupującego możliwości korzystania z Konta użytkownika, połączone z brakiem możliwości składania nowych zamówień przez Kupującego z wykorzystaniem wszelkich Kanałów Sprzedaży.

2.13.      Ponowne nawiązanie współpracy gospodarczej w przypadku, gdy wobec danego Kupującego nastąpiła likwidacja Konta użytkownika może nastąpić wyłącznie przy łącznym spełnieniu następujących warunków: uregulowania wszelkich należności Kupującego na rzecz Sprzedawcy z jakichkolwiek tytułów, następnie wyrażenia zgody przez Sprzedawcę na podjęcie współpracy i na końcu powtórnym przejściu procesu rejestracji przez Kupującego, przy odpowiednim zastosowaniu pkt 2.1. – 2.7.

 

 

3.       ZAMÓWIENIA ORAZ WYSYŁKA TOWARU

 

3.1.         Składanie i realizacja zamówień odbywać się może każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem Kanałów Sprzedaży.

3.2.         Ustala się minimalną wartość pojedynczego zamówienia na kwotę 350 zł netto. Zamówienie, w którym łączna wartość zamawianych towarów nie przekracza kwoty 350 zł netto, nie będzie realizowane.

3.3.         Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji poprawności złożonego zamówienia przed ostatecznym potwierdzeniem woli złożenia zamówienia. Ostateczne potwierdzenie woli złożenia zamówienia następuje w przypadku sprzedaży za pośrednictwem danego Kanału Sprzedaży:

3.3.1.         Konta użytkownika - z chwilą wypełnienia formularz zamówienia i naciśnięcia przycisku „Zamawiam”,

3.3.2.        poczty elektronicznej - z chwilą wysłania wiadomości e-mail,

3.3.3.         telefonicznego serwisu sprzedażowego - z chwilą udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie konsultanta, czy Kupujący potwierdza złożone zamówienie,

3.3.4.        przedstawiciela handlowego - z chwilą udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie przedstawiciela handlowego, czy Kupujący potwierdza złożone zamówienie.

3.4.         Kupujący w ramach zamówienia podaje adres dostawy towaru, objętego zamówieniem. W ramach jednego zamówienia można wskazać wyłącznie adres dostawy towaru zgodny z adresem dostawy podanym w Koncie użytkownika.

3.5.         Nadanie zamówieniu oznaczenia statusu w Sklepie internetowym jako „Oczekiwanie na wpłatę” jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedawca może w przeciągu 1 dnia roboczego odmówić przyjęcia zamówienia, podając przyczynę takiej odmowy oraz zmieniając oznaczenie statusu zamówienia w Sklepie internetowym na „Anulowane”.

3.6.         Zamówienie nie może być anulowane przez Kupującego lub zmodyfikowane w przypadku zmiany oznaczenia statusu zamówienia w Sklepie internetowym na „W trakcie realizacji”.

3.7.         Wysłanie zamówionego towaru na wybrany adres dostawy nastąpi w terminie nie późniejszym niż dwa dni robocze licząc od daty oznaczenia zamówienia statusem „W trakcie realizacji” w myśl pkt 3.5. Nadanie zamówieniom złożonym po godzinie 12:00 danego dnia roboczego statusu „W trakcie realizacji” nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego.

3.8.         Termin do wysłania towaru może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o czym zobowiązany jest on poinformować Kupującego, za wyjątkiem opóźnień dostawy występujących w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia (od 15 listopada do 24 grudnia każdego roku), kiedy to Sprzedawca nie ma obowiązku informować o opóźnieniach związanych z wysyłaniem towaru.

3.9.         Towary będą dostarczane w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Towary będą zaopatrzone w informacje oraz oznaczenia w języku polskim wymagane przez przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, a także będą spełniać inne wymogi określone prawem. Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego opakowania albo oznaczenia.

3.10.      Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Sprzedawca ma podpisaną umowę o współpracy. Rodzaj i charakter usługi transportu należy wybrać z pośród:

3.10.1.       podanych w formularzu zamówienia przy zamówieniu za pośrednictwem Konta użytkownika,

3.10.2.       wskazanych przez konsultanta przy zamówieniach składanych za pośrednictwem telefonicznego serwisu sprzedażowego,

3.10.3.       wskazanych przez przedstawiciela handlowego przy zamówieniach składanych za jego pośrednictwem.

3.11.      W przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy łączna wartość towarów w takim zamówieniu nie przekracza 700 zł netto, usługa transportu wykonywana jest na koszt Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej przy przyjęciu stawki 15,00 zł netto, powiększonej o kwotę VAT przewidzianą przepisami.

3.12.      Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem dostarczenia towaru do Kupującego. Z chwilą przejścia własności towaru na Kupującego uznaje się, że towar został wydany Kupującemu, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy.

3.13.      Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru nie zamówionego przez niego lub osobę działającą w jego imieniu, z zastrzeżeniem pkt 2.10.

3.14.      Nieodebranie zamówionego towaru, bądź odmowa jego przyjęcia przez Kupującego lub osobę działającą w jego imieniu, jest równoznaczne z zastrzeżonym umownie na tę okoliczność (w terminie 30 dni) odstąpieniem przez Sprzedającego z winy Kupującego od umowy sprzedaży dotyczącej towaru nieodebranego i powstaniem po stronie Kupującego obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości odpowiadającej: łącznym kosztom dostarczenia towaru do Kupującego i jego zwrotnego przekazania Sprzedawcy, powiększonym o 10% ich łącznej wartości.

 

 

4.       PŁATNOŚCI

 

4.1.         Płatność za zamówiony towar, obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Kupujący nabył towar zgodnie ze złożonym zamówieniem, koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności oraz koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki. W przypadku, gdy łączna wartość zamówionego towaru w ramach jednego zamówienia, przekroczy kwotę 700,00 zł netto wówczas koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki, w ramach takiego zamówienia pokrywa Sprzedawca.

4.2.        Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar, korzystając z oferowanych opcji płatności podanych na stronie Sklepu internetowego. Wszelkie koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności, pokrywa Kupujący. O dodatkowych kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący zostanie poinformowany przed ostatecznym potwierdzeniem woli złożenia zamówienia, w myśl pkt 3.3.

4.3.         W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaconej Sprzedawca może wstrzymać się z wysłaniem towaru do Kupującego, a termin wysyłki towaru liczy się od daty zaksięgowania pełnej wpłaty za zamówiony towar na rachunku Sprzedawcy.

4.4.        W przypadku wyboru płatności w formie innej niż przedpłacona Kupujący zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania uregulować płatność za towar w sposób zgodny z oznaczeniem zawartym na fakturze VAT wystawionej zgodnie z pkt 4.6. przez Sprzedawcę. Sprzedawca oferuje możliwość skorzystania z kredytu kupieckiego rozumianego jako sprzedaż z odroczonym, ustalonym terminem płatności, z tym zastrzeżeniem, że dla nowozarejestrowanych Kupujących pierwsze zamówienie może być zrealizowane wyłącznie na przedpłatę, a kwota minimalna takiego pierwszego zamówienia to 860zł brutto. Przy kolejnych zamówieniach obowiązuje limit kwotowy wynoszący 3000,00 zł brutto wartości towaru zamawianego z wybraną opcją zakupu przy użyciu kredytu kupieckiego. Limit kwotowy kredytu kupieckiego dla nowozarejestrowanych Kupujących obowiązuje zarówno w odniesieniu do pojedynczego zamówienia, jak i łącznie w odniesieniu do wszystkich zamówień składanych przez Kupującego w danym trzymiesięcznym okresie. Limit kredytu kupieckiego może być w każdym czasie anulowany lub zmieniony przez Sprzedającego.

4.5.         Kupujący pokrywa w całości koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki, z zastrzeżeniem pkt 4.1. O kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim Kupujący zostanie poinformowany przed ostatecznym potwierdzeniem woli złożenia zamówienia, w myśl pkt 3.3., przy uwzględnieniu wyjątku wskazanego w pkt 3.11., przy czym złożenie zamówienia oznacza każdorazowo akceptację przez Kupującego wysokości kosztów, które zobowiązany jest uregulować.

4.6.        Kupujący w trakcie rejestracji winien poinformować Sprzedawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru czy jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Każdorazowo do sprzedanego towaru wystawiana jest dla Kupującego faktura VAT.

4.7.         W przypadku uchybienia terminowi płatności za zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych liczonych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2013.403 z ew. zm.).

4.8.        Kupujący nie są uprawnieni do przenoszenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności przysługujących im wobec Sprzedawcy w związku z nabywaniem towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.9.        Koszty transportu będą uwzględniane na fakturze wystawianej do danego zamówienia, w osobnej pozycji.

4.10.      Pierwsze zamówienie na przedpłatę/dropshippingowe będzie realizowane w terminie do 5 dni roboczych w związku z koniecznością weryfikacji danych rejestrowych Klienta oraz założenia kartotek  Klienta w systemach Orbico, oraz zależnie od szybkości wpłaty za otrzymaną fakturę proforma. 

 

5.       REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 

5.1.         Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji zamówień przebiegał poprawnie, a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.

5.2.         Sprzedawca i Kupujący zgadzają się na wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego) nabytych za pośrednictwem Sklepu internetowego, z wyjątkiem przypadków, gdy Sprzedawca w ramach Szczególnych Warunków Sprzedaży udzieli wyraźnie rękojmi na określony towar.

5.3.         Sprzedawca nie udziela gwarancji na towar sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5.4.         W celu stworzenia płaszczyzny porozumienia i zaufania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi Sprzedawca wprowadza możliwość korzystania przez każdego z Kupujących z procedury reklamacyjnej dotyczącej towaru sprzedanego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5.5.         Towary nabywane za pośrednictwem Sklepu internetowego będą przyjmowane do reklamacji a następnie oceniane pod kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Kupującego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

5.6.         Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego w przypadku stwierdzenia przez niego, iż towar nabyty za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dotknięty wadami winno być dokonane poprzez:

5.6.1.  przesłanie reklamowanego towaru na koszt Kupującego na adres siedziby Sprzedawcy,

5.6.2.  przesłanie w formie wiadomości e-mail na adres ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lub na koszt Kupującego na adres siedziby Sprzedawcy w formie podpisanego pisma zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego: oznaczenie faktury dokumentującej sprzedaż danego towaru, oznaczenie reklamowanego towaru, opis okoliczności związanych z ujawnieniem wady towaru po raz pierwszy oraz okoliczności, w których wada się ujawnia, opis wady towaru, opis oczekiwanych działań do podjęcia przez Sprzedawcę w przypadku uznania reklamacji za zasadną.

5.7.         Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego dotyczące realizacji zamówienia w kwestiach innych aniżeli stwierdzenia przez Kupującego, iż towar nabyty za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dotknięty wadami, winno być dokonane poprzez przesłanie w formie wiadomości e-mail na adres .....................lub na koszt Kupującego na adres siedziby Sprzedawcy w formie podpisanego pisma zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego: oznaczenie faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, której dotyczy reklamacja, opis nieprawidłowości lub uwag ze strony Kupującego co do realizacji danej transakcji sprzedaży, opis oczekiwanych działań do podjęcia przez Sprzedawcę w przypadku uznania reklamacji za zasadną.

5.8.         W przypadku reklamacji dotyczących zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem pod kątem liczby egzemplarzy towaru oraz jego rodzaju reklamacja winna być złożona w terminie nie późniejszym niż 3 dni, licząc od daty odbioru towaru przez Kupującego od przewoźnika, a w każdym innym przypadku termin na zgłoszenie reklamacji wynosi 14 dni, licząc od daty stwierdzenia po raz pierwszy wystąpienia wady towaru lub stwierdzenia wystąpienia innych nieprawidłowości w realizacji zamówienia. Reklamacje złożone po upływie terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.

5.9.         Jeżeli Sprzedawca uzna zasadność reklamacji, wówczas towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy, obniżona zostanie cena sprzedaży towaru, lub też postąpi on zgodnie z ewentualnymi innymi oczekiwaniami Kupującego, wskazanymi co do postępowania na wypadek uznania reklamacji za zasadną, przy czym zarówno uznanie reklamacji za zasadną jak i dalsze decyzje i czynności związanej z jej rozpatrzeniem każdorazowo pozostawione są do uznania Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, iż w razie braku możliwości dojścia do porozumienia miedzy Sprzedawcą i Kupującym, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji uznanej za zasadną, Sprzedawca może ograniczyć swoje działania do stwierdzenia uznania reklamacji za zasadną.

5.10.      Zwrot należności pieniężnej w procesie reklamacji może nastąpić tylko wtedy, gdy:

5.10.1.       reklamacja została uznana i dany towar nie występuje już w Ofercie handlowej, a naprawa go jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,

5.10.2.       reklamacja została uznana i na wniosek Kupującego obniżona została cena sprzedaży towaru wadliwego.

5.11.      Koszt wysyłania towaru zwróconego Kupującemu w przypadku nieuznania reklamacji przez Sprzedawcę pokrywa Kupujący. Koszt wysyłania Kupującemu towaru nowego lub naprawionego w przypadku uznania reklamacji za zasadną przez Sprzedawcę pokrywa Sprzedawca.

 

 

6.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1.         Wszelkie spory związane z zawarciem umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6.2.        Przetwarzanie danych osobowych Kupujących będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.) lub każdym aktem krajowego lub wspólnotowego prawa, który ją zastąpi. Dane osobowe Kupujących są gromadzone i przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych wyłącznie z realizacją na rzecz Kupujących umów sprzedaży towarów nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem pkt 2.7. Administratorem danych osobowych Kupujących będzie Sprzedawca. Sprzedawca nie będzie powierzał innemu podmiotowi, na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, prawa przetwarzania danych osobowych Kupujących, za wyjątkiem przewoźnika, celem dostarczenia Kupującemu towarów, jak również podmiotom, którym powierzy dochodzenie roszczeń związanych ze sprzedażą towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

6.3.         Sprzedawca upoważniony jest do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży w każdej chwili, przy czym zobowiązany jest on powiadomić Kupującego o planowanej zmianie na 14 dni przed jej wprowadzeniem, jednocześnie udostępniając na stronie internetowej pod adresem: https://toys.orbico.pl/regulamin.html Sprzedaży brzmienie uwzględniające zmiany, które mają zostać wprowadzone. Powiadomienie o planowanej zmianie Ogólnych Warunków Sprzedaży może nastąpić poprzez skierowanie korespondencji mailowej do Kupującego lub udostępnienie informacji o planowanej zmianie bezpośrednio na stronie internetowej pod adresem: https://toys.orbico.pl . Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży bez zachowania obowiązku uprzedniego powiadomienia Kupującego o tejże zmianie, jeżeli zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży jest konsekwencją zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6.4.        Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życiem z dniem 5/01/2018 i obowiązują przez czas nieoznaczony.

 

Podmioty zarejestrowane w serwisie sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.navoorbico.toys.pl/ po upływie terminu wejścia w życie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stają się Kupującymi, a dotychczas wykorzystywane przez nie funkcjonalności tegoż serwisu sklepu internetowego stają się funkcjonalnościami zdefiniowanymi i przewidzianymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą uchylić się od nadania im statusu Kupującego w rozumieniu niniejszych ogólnych Warunków Sprzedaży jeżeli do dnia 28.08.2015 r. włącznie skierują do Sprzedawcy oświadczenie, zawierające żądanie usunięcia ich danych z serwisu sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.navoorbico.toys.pl/

Żądanie wspomniane w zdaniu poprzednim może zostać skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok.toys.no.pl@orbico.com

 lub przesyłką listowną skierowaną na adres siedziby Sprzedawcy. Wszelkie dotychczasowe indywidualne uzgodnienia między danym Kupującym i Sprzedawcą, którym można przypisać charakter Szczególnych Warunków Sprzedaży pozostają w mocy i traktowane są jako Szczególne Warunki Sprzedaży, natomiast pozostałe uzgodnienia, zwyczaje lub praktyki, w szczególności dorozumiane, z chwilą wejścia w życie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przestają obowiązywać.

 

Wszelkie dotychczasowe indywidualne uzgodnienia między danym Kupującym i Sprzedawcą, którym można przypisać charakter Szczególnych Warunków Sprzedaży pozostają w mocy i traktowane są jako Szczególne Warunki Sprzedaży, natomiast pozostałe uzgodnienia, zwyczaje lub praktyki, w szczególności dorozumiane, z chwilą wejścia w życie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przestają obowiązywać.

 

 

 

W przypadku wyboru płatności